Home » Ogólne Warunki Handlowe Mercateo

Preambuła

Model biznesowy wprowadzony przez Mercateo łączy w sobie szeroki zakres oferowanych produktów i usług, spełniający oczekiwania biznesowe profesjonalistów z elektronicznymi funkcjami zakupowymi (e-zakupy). Mercateo nie posiada swoich własnych magazynów. Zamiast tego, przekazuje zamówienia złożone przez klientów do swoich dostawców. Dostawy są wysyłane bezpośrednio do klientów (drop shipment). Platforma zaopatrzeniowa jest dostępna w kilku krajach i w każdym przypadku jest obsługiwana przez lokalną spółkę zależną Mercateo. Wykaz lokalnych platform zaopatrzeniowych i lokalnych spółek zależnych Mercateo jest dostępny na stronie: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.
Niniejsze Warunki Ogólne dzielą się na dwie części: część A, która reguluje warunki korzystania z platformy zaopatrzeniowej i warunki ogólne stosunków umownych z użytkownikami platformy/klientami i część B, która określa warunki sprzedaży produktów wystawionych na platformie zaopatrzeniowej.

A Część Ogólna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B Ogólne Warunki Sprzedaży

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Część Ogólna

1 Przedmiot stosunku umownego

Mercateo działając jako punkt kompleksowej obsługi, łączy szeroki zakres produktów i usług wielu dostawców na platformie zaopatrzeniowej, na której klienci mogą zamawiać produkty bezpośrednio od Mercateo. Dodatkowo, Mercateo oferuje różne moduły e-zakupowe w oparciu o wyodrębnione opisy usług lub odrębne warunki.

2 Definicje

2.1 „Mercateo” oznacza odpowiednią spółkę zależną Mercateo obsługującą platformę zaopatrzeniową dla terytorium, gdzie ma mieć miejsce dostawa. Wykaz lokalnych spółek zależnych Mercateo i poszczególnych platform zaopatrzeniowych jest dostępny na stronie: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

2.2 „Platforma zaopatrzeniowa” oznacza właściwą dla danego kraju platformę, na której Klienci mogą składać zamówienia zgodnie ze swoimi biznesowymi i zawodowymi potrzebami. Wykaz lokalnych platform zaopatrzeniowych jest dostępny na stronie: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

2.3 „Terytorium obowiązywania umowy” oznacza terytorium, na którym jest zarejestrowana spółka zależna Mercateo wykonująca zobowiązanie umowne.

2.4 „Klient” oznacza przedsiębiorcę zarejestrowanego na platformie zaopatrzeniowej.

2.5 „Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także organ władzy publicznej, podmiot prawa publicznego lub związek publicznoprawny.

2.6 „Dostawca” oznacza podmiot handlowy, od którego Mercateo nabywa produkty w celu wypełnienia zobowiązania umownego wobec Klienta i który organizuje dostawę do Klienta.

2.7 „Użytkownik Platformy” oznacza bezpośredniego użytkownika Platformy Zaopatrzeniowej.

2.8 „Strona” – może oznaczać Mercateo, Użytkownika Platformy lub Klienta.

2.9 „Osoba Trzecia” – oznacza każdy podmiot, który nie jest Stroną.

2.10 „Podmiot Powiązany” Strony oznacza każdy podmiot, osobę prawną lub organizację (w każdym przypadku dotyczy to podmiotu zbiorowego), która:
1. jest podmiotem zależnym wobec Strony umowy
2. jest podmiotem dominującym w stosunku do Strony umowy
3. jest podmiotem zależnym podmiotu dominującego Strony.
„Podmiot dominujący” oznacza podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio dysponuje więcej niż 50% głosów w podmiocie zależnym lub na podstawie umowy, lub na innej podstawie ma prawo powoływania zarządu tego podmiotu.

2.11 „Produkty” to towary i usługi oferowane przez Mercateo na Platformie Zaopatrzeniowej.

2.12 „Umowa” oznacza każde porozumienie pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu stosunku umownego.

3 Zastosowanie Ogólnych Warunków Handlowych Mercateo

3.1 O ile inaczej nie uzgodniono, stosunek umowny pomiędzy Stronami jest regulowany wyłącznie przez niniejsze Ogólne Warunki Handlowe z późniejszymi zmianami. Ogólne Warunki są dostępne do wglądu i wydruku na https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

3.2 Niniejszym wyraźnie wyklucza się uwzględnienie jakichkolwiek ogólnych warunków handlowych Użytkownika/Klienta pozostających w sprzeczności z Ogólnymi Warunkami Handlowymi Mercateo.

4 Użytkowanie Platformy Mercateo

4.1 Korzystając z Platformy Zaopatrzeniowej Mercateo Użytkownik/Klient wyraża zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.

4.2 Poprzez rejestrację Podmiotu na platformie Mercateo Użytkownik wstępuje w stosunek prawny z Mercateo w imieniu zarejestrowanego Podmiotu. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma uprawnienie do reprezentacji Podmiotu na zewnątrz, w tym – do zaakceptowania niniejszych Warunków Ogólnych w imieniu tego Podmiotu. W wyjątkowym wypadku, jeżeli Podmiot ten nie był właściwie reprezentowany w chwili zawarcia umowy, musi on potwierdzić wolę wejścia w stosunek umowny przed złożeniem pierwszego zamówienia.

4.3 Klient ma prawo do dodania Podmiotów Powiązanych pod tym samym numerem klienta, o ile ich siedziba znajduje się na tym samym Terytorium obowiązywania umowy i do włączenia ich do stosunku umownego. Klient oświadcza i zapewnia, że ma uprawnienie do przyjęcia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w imieniu tych Podmiotów Powiązanych.

4.4 Użytkownik/Klient zapewni, że wszelkie Osoby Trzecie, z których usług korzysta (np. jako dostawców usług związanych z korzystaniem z Platformy Zaopatrzeniowej), będą przestrzegać niniejszych Warunków Ogólnych, a także wszelkich odnośnych postanowień umownych obowiązujących pomiędzy Użytkownikiem/Klientem a Mercateo. Użytkownik/Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania bądź zaniechania Osoby Trzeciej wynikające z jej wyznaczenia przez Użytkownika/Klienta, które stanowią naruszenie niniejszych Warunków Ogólnych. The Acting Person/Customer will ensure that any Third Party whose services it has retained (e.g. as a service provider in connection with the Procurement Platform) complies with and accepts these General Terms and Conditions as well as all other applicable contractual agreements concluded between the Acting Person/Customer and Mercateo. The Acting Person/Customer is responsible for any act or omission committed by a Third Party which is related to its appointment by the Acting Person/Customer and which constitutes a breach of these General Terms and Conditions.

4.5 Jeśli, po zawarciu umowy, Mercateo poweźmie wiadomość, że Klient nie jest przedsiębiorcą, ale konsumentem, Mercateo może odstąpić od umowy
w rozsądnym terminie.

4.6 Osoby fizyczne działające jako przedsiębiorcy lub w imieniu przedsiębiorców muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat.

4.7 Mercateo udziela Użytkownikowi/Klientowi obejmującej cały świat, bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z Platformy Zaopatrzeniowej w związku z przedmiotem stosunku umownego oraz na okres trwania tego stosunku – zgodnie z treścią niniejszych Warunków Ogólnych.

4.8 Użytkownik/Klient odpowiada za zapewnienie niezbędnych środków technicznych – w szczególności odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i systemu operacyjnego, odpowiedniego łącza internetowego i standardowej, zaktualizowanej przeglądarki internetowej, aby mieć dostęp do Platformy Zaopatrzeniowej. Na prośbę Użytkownika/Klienta Mercateo udzieli niezbędnych informacji o wymaganiach systemowych.

5 Obowiązki Użytkownika

5.1 Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania przepisów prawnych oraz warunków umowy podczas użytkowania Platformy Zaopatrzeniowej.

5.2 Zawartość dostarczona przez Mercateo lub Osoby Trzecie na Platformę Zaopatrzeniową taka jak teksty, rysunki, logo, obrazy lub filmy video podlegają ochronie miejscowych i międzynarodowych przepisów o ochronie praw autorskich oraz baz danych i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody dysponenta tych praw. Użytkownik/Klient nie może używać automatycznych programów takich jak oprogramowanie do indeksowania lub ekstrakcji danych, aby pozyskać jakiekolwiek istotne treści z Platformy Zaopatrzeniowej, treści dostarczonych przez Podmioty Powiązane z Mercateo lub jakichkolwiek usług do korzystania bez wyraźnej zgody właściwego dysponenta praw. Ponadto, Użytkownik/Klient nie może tworzyć ani publikować własnych baz danych zawierających znaczące części oferty, usług lub warunków Platformy Zaopatrzeniowej bez wyraźnej zgody właściwego dysponenta praw. Użytkownik/Klient nie może również dokonywać modyfikacji, inżynierii odwrotnej, rekonstrukcji, demontaży, dekompilacji lub kopiowania zawartości Platformy Zaopatrzeniowej. Ciężar dowodu na to, że prawa zostały pozyskane od osoby uprawnionej, spoczywa na Użytkowniku/Kliencie.

6 Komunikacja elektroniczna, odpowiedzialność za dostęp do danych

6.1 Strony wyrażają zgodę na to, że jeśli przepisy bezwzględnie obowiązujące nie wymagają innej formy komunikacji, wszelkie wiążące oświadczenia będą składane na piśmie lub w drodze elektronicznej.

6.2 Dane wymagane i dostarczane przez Mercateo przy rejestracji muszą być kompletne i poprawne. Jeśli dane ulegną zmianie po rejestracji, Użytkownik/Klient zobowiązuje się je zaktualizować na koncie Klienta bez zwłoki.

6.3 Użytkownik/Klient jest odpowiedzialny za poufność danych do logowania na Platformie Zaopatrzeniowej. Klient/Użytkownik nie może przekazywać tych danych Osobom Trzecim.

6.4 Użytkownik/Klient ponosi odpowiedzialność za działania dokonane poprzez jego konto klienta. Odpowiedzialność tę ponosi na zasadach ogólnych i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

6.5 Użytkownik poinformuje Mercateo bez zwłoki, jeśli będzie mieć podejrzenie, że nieautoryzowana Strona Trzecia pozyskała dane do logowania lub użyła jego danych bez pozwolenia, lub jeśli ma powód do podejrzenia, że można się spodziewać takiego działania. The Acting Person/Customer shall inform Mercateo without delay if it suspects that an unauthorised Third Party has obtained its login data or used its login data without authorisation, or has reason to believe that such action may be anticipated.

7 Odpowiedzialność

7.1 Mercateo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczoną funkcjonalność bądź dostępność Platformy Zaopatrzeniowej (np. awarię systemu, niedostępność, niemożność zalogowania, utratę danych), które nie zostały spowodowane przez Mercateo, szczególnie w przypadkach, które były poza kontrolą Mercateo (np. przerwa w zasilaniu sieci telekomunikacyjnej). Ponadto, Mercateo nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje, jeśli zostały spowodowane poprzez czynniki techniczne lub operacyjne, nad którymi Mercateo ma kontrolę, ale nie spowodowały, że liczba godzin dostępności Platformy spadła poniżej 99,5% w roku kalendarzowym. Prace konserwacyjne przeprowadzane poza zwyczajowo przyjętymi godzinami pracy, w weekendy i w dni ustawowo wolne od pracy nie stanowią awarii systemu, o ile są przeprowadzane za uprzedzeniem. Ograniczona funkcjonalność lub dostępność nie jest traktowana jako naruszenie gwarancji przez Mercateo.

7.2 Użytkownik/Klient jest odpowiedzialny za stworzenie i utrzymanie odpowiednich systemów archiwizacji danych. Mercateo może ponosić odpowiedzialność za utratę danych tylko wówczas, jeżeli Użytkownik/Klient nie mógł uniknąć utraty tych danych mimo korzystania z odpowiednich systemów archiwizacji.

7.3 Ponadto, Mercateo ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane śmiercią lub uszkodzeniem ciała wynikającymi
z naruszenia przez Mercateo lub osoby pełniące funkcje jego organów oraz przedstawicieli.

7.4 Mercateo odpowiada również za działanie umyślne i rażące niedbalstwo Mercateo lub osób pełniących funkcje jego organów oraz przedstawicieli.

7.5 W przypadku innych szkód lub strat wynikających ze zwykłego niedbalstwa Mercateo ponosi odpowiedzialność, jeśli naruszyło istotne zobowiązanie umowne. Odpowiedzialność Mercateo jest ograniczona do wysokości szkody lub straty, która była przewidywalna w chwili zawarcia umowy i typowa dla tego rodzaju umowy, to jest do wysokości maksymalnie 5 mln euro rocznie. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których wykonanie Klient może rozsądnie liczyć, których naruszenie zagrozi osiągnięciu celu umowy. Mercateo nie przyjmuje odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę spodziewanych zysków.

7.6 Powyższe zasady dotyczą też Podmiotów Powiązanych Mercateo.

7.7 Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny oraz za oszustwo, a także gwarancje pozostają bez zmiany.

8 Embargo

8.1 Ani Użytkownik/Klient, ani żaden z jego Podmiotów Powiązanych i instytucji finansowych nie podlega sankcjom, nie znajduje się na liście osób lub firm objętych zakazem ani też nie jest własnością, ani nie jest kontrolowana przez osoby znajdujące się na takiej liście sporządzonej przez ONZ, Unię Europejską (lub jej kraj członkowski) ani rząd USA.

8.2 Transakcje Użytkownika/Klienta dokonywane na Platformie Zaopatrzeniowej oraz powiązane z nimi płatności i transfer środków nie podlegają embargo.

8.3 Jeśli te warunki nie zostaną zachowane, Użytkownikowi/Klientowi zabroni się korzystania z Platformy, a Mercateo będzie miało prawo zerwać umowę bez wypowiedzenia oraz odmówić wykonania zamówienia.

9 Ochrona danych

Użytkownik/Klient zapewni na swój koszt i swoim staraniem – zgodność z odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz wszelkimi kolejnymi i uzupełniającymi obowiązującymi przepisami. Zakres przetwarzania danych przez Mercateo jest regulowany Polityką prywatności dostępną do wglądu i wydruku na https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

10 Poufność

10.1 Określenie „Informacja Poufna” odnosi się do wszystkich informacji i dokumentów pochodzących od danej Strony, które zostały oznaczone jako poufne lub muszą być za takie uznawane w świetle okoliczności, szczególnie dotyczy to informacji o procedurach działania, relacjach handlowych oraz wiadomości specjalnych.

10.2 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych.

10.3 Zobowiązanie to nie ma zastosowania do informacji poufnych:
1. które były w oczywisty sposób znane Stronie lub jej Podmiotom Powiązanym w chwili wykonania umowy lub o których została poinformowana przez Osobę trzecią po wykonaniu umowy, o ile nie miało miejsce naruszenie porozumienia o zachowaniu tajemnicy, przepisów prawa lub innych oficjalnych regulacji
2. które były publicznie znane w chwili wykonania umowy lub stały się potem publicznie znane bez naruszenia niniejszego porozumienia
3. które są ujawniane Spółkom powiązanym, pracownikom lub upoważnionym przedstawicielom drugiej Strony w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania niniejszej umowy. Odbiorcy informacji są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy w tym samym zakresie
4. które muszą zostać ujawnione z uwagi na zobowiązania wynikające
z przepisów prawa lub decyzji sądu. W takim zakresie, w jakim jest to możliwe i dopuszczalne, Strona zobowiązana do ujawnienia informacji winna zawiadomić o tym drugą Stronę i dać jej możliwość podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających ujawnieniu
5. które są ujawniane przez pracowników odpowiednim władzom w celu zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi.
Na Stronie, która ujawniła informacje w oparciu o powyższe wyjątki, spoczywa ciężar dowodu.

11 Właściwość terytorialna sądu, wybór prawa i język

11.1 Wyłączną właściwością terytorialną sądu w przypadku wszystkich sporów odnoszących się do umowy lub z niej wynikających, związanych z utworzeniem tej umowy i jej skutecznością stanowi siedziba przedsiębiorstwa Mercateo wykonującego tę umowę, o ile Użytkownikiem/Klientem jest podmiot handlowy, spółka prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego.

11.2 Niniejsza umowa, w szczególności jej zawarcie, ważność, forma, realizacja, zakończenie, podlega prawu właściwemu dla przedsiębiorstwa Mercateo wykonującego tę umowę. Wyłączone jest zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. To samo dotyczy jednostronnych czynności prawnych odnoszących się do umowy lub czynności (działań) w obrocie gospodarczym i pokrewnych.

11.3 Językiem umowy będzie język kraju, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa Mercateo.

12 Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych

Klient zostanie powiadomiony o wszelkich uzasadnionych, ale nieistotnych zmianach niniejszych Warunków Ogólnych. Uznaje się, że zmiany zostały zaakceptowane, jeśli Użytkownik/Klient kontynuuje korzystanie z Platformy Zaopatrzeniowej, po tym jak zmiany zostały wprowadzone i nie wypowiada umowy. Mercateo zwróci uwagę na powyższe w notyfikacji zmian. Mercateo będzie wprowadzać te zmiany tylko z ważnych powodów, w szczególności z powodu rozwoju techniki, zmian jurysdykcji lub innych równie ważnych powodów.

B Ogólne Warunki Sprzedaży

1 Zawarcie umowy

1.1 Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę złożoną Mercateo w celu zawarcia umowy kupna na warunkach określonych w zamówieniu.

1.2 Mercateo niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie to nie stanowi jeszcze zawarcia umowy.

1.3 Do zawarcia umowy dochodzi
1. poprzez wyraźne przyjęcie oferty przez Mercateo, o ile Mercateo uzgodniło z Klientem, że wystosuje takie oświadczenie o przyjęciu oferty,
albo
2. w chwili wystawienia faktury za zamówienie i nie później niż z momentem wysyłki produktów.

1.4 W przypadku dostawy częściowej, Umowa dochodzi do skutku tylko w zakresie, w jakim zamówienie zostało wysłane.

2 Dane produktów

2.1 Zamieszczone na Platformie Zaopatrzeniowej ilustracje produktu są niewiążące i nie stanowią części umowy dotyczącej jakości produktów.

2.2 Podane ceny są cenami netto, bez doliczenia obowiązującego podatku od towarów i usług, chyba że wskazana na Platformie Zaopatrzeniowej cena jest wyraźnie opisana jako cena brutto.

2.3 W razie podania błędnej ceny lub zamieszczenia znacznie odbiegającego od rzeczywistości opisu Produktów na Platformie Zaopatrzeniowej zarówno Mercateo, jak i Klient mają prawo odstąpić od umowy niezależnie od obowiązujących ustawowych przyczyn umożliwiających odstąpienie od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone niezwłocznie po tym, jak przyczyna odstąpienia stanie się znana Stronie.
W wypadku odstąpienia od umowy wyłączone jest dochodzenie odszkodowania w takim zakresie, w jakim wyłączenie to jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa.

3 Dostępność towaru

3.1 Terminy dostawy wskazane na platformie zaopatrzeniowej ustalane są w oparciu o informacje, które Mercateo uzyskało od dostawców i odnoszą się do dni roboczych od poniedziałku do piątku. Stanowią informację niewiążącą na temat przewidywanych terminów dostaw i dostępności towarów.

3.2 Jeśli dostawa towaru jest opóźniona, Mercateo poinformuje o tym Klienta bez zwłoki. W tym przypadku Klient może odstąpić od umowy i nie jest związany zamówieniem, chyba że przyjmie dostawę.

3.3 Jeżeli towar nie jest dostępny, Mercateo poinformuje o tym Klienta bez zwłoki. W tym przypadku Klient, jak i Mercateo, mogą odstąpić od umowy i nie są związani zamówieniem, przy czym powyższe dotyczy Mercateo tylko wówczas, gdy Mercateo nie jest odpowiedzialne za niedostępność towaru.

3.4 W wypadku odstąpienia od umowy w oparciu o powyższe zapisy, wyłączone jest dochodzenie odszkodowania w takim zakresie, w jakim wyłączenie to jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa.

4 Prawo zwrotu towaru

4.1 Produkty mogą podlegać zwrotowi, tylko jeżeli prawo zwrotu zostało wskazane w opisie produktu. Warunki zwrotu również są określone w opisie produktu. Nie dotyczą one zwrotów opartych o przepisy prawa lub w oparciu o inne zapisy umowne. Prawo do zwrotu w tych sytuacjach przysługuje Klientowi bez ograniczeń.

4.2 Ryzyko utraty lub zniszczenia towaru ponosi Klient do czasu wydania towaru firmie przewozowej określonej przez Mercateo.

4.3 Aby dokonać zwrotu towaru, Klient może skorzystać z formularza zwrotu lub reklamacji dostępnego online w archiwum zamówień. Mercateo sprawdzi, czy klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru.

4.4 Przyjęcie zwróconego produktu nie oznacza uznania przez Mercateo prawa do zwrotu.

5 Dostawa

5.1 Model biznesowy Mercateo ma charakter podobny do giełdy towarowej, co oznacza, że dostawy częściowe są nieodłączną cechą systemu. Klient wyraża zgodę na dostawy częściowe, chyba że może wykazać, że jest to dla niego nie do zaakceptowania z ekonomicznego punktu widzenia. W takim przypadku może wycofać się z umowy.

5.2 Koszty dostawy towarów są różne dla różnych dostawców. Koszt dostawy zostanie pokazany w koszyku zakupów osobno dla każdego dostawcy. Zamówione towary zostaną dostarczone przez firmę przewozową wybraną przez dostawcę, który będzie dokonywał dostawy.

5.3 Dostawa będzie miała miejsce zgodnie z regułami Incoterms 2020 DPU („dostarczony na miejsce”) dla przypadków, w których adresem dostawy jest adres na lądzie stałym wskazany przez Nabywcę dla danego zamówienia, chyba że Dostawca wskazał inne zasady dostawy w opisie Produktu. Odmiennie od reguł Incoterms 2020 DPU Klient ponosi wszelkie koszty transportu Produktów do wskazanego miejsca, łącznie z kosztami wyładunku.

5.4 Jeśli Produkty mają zostać dostarczone na wyspę, możliwe jest naliczenie dodatkowych kosztów, którymi zostanie obciążony nabywca. W takim przypadku Użytkownicy są proszeni o kontakt z Obsługą Klienta, która poda wysokość dodatkowych kosztów.

5.5 W pewnych okolicznościach, Produkty sprzedawane przez Mercateo mogą podlegać ograniczeniom eksportu wprowadzonym przez Unię Europejską, Państwa Członkowskie i/lub USA. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych ograniczeń eksportowych. Oznacza to, że Klient nie może sprzedać lub dostarczyć żadnych towarów nabytych od Mercateo bezpośrednio lub pośrednio Osobom Trzecim lub innym krajom, jeśli naruszyłoby to te ograniczenia eksportowe. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z odnośnymi regulacjami eksportowymi. Mercateo może gwarantować jedynie zgodność z regulacjami na pierwotnie wybranym Terytorium Obowiązywania Umowy.

5.6 Mercateo nie jest zobowiązane do wystawienia ani też uzyskania dla Klienta indywidualnej ani długoterminowej deklaracji dostawcy.

6 Fakturowanie i warunki zapłaty

6.1 O ile nie uzgodniono inaczej, faktury są wystawiane w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na elektroniczne przesyłanie faktur.

6.2 Ocena zdolności kredytowej przeprowadzona przez Mercateo może, w indywidualnych przypadkach, oznaczać, że dostawa nastąpi wyłącznie po dokonaniu płatności z góry. W takich przypadkach Mercateo może odmówić dostawy, dopóki płatność nie zostanie dokonana.

6.3 Płatności należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu faktury bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń, chyba że zostały one uzgodnione pomiędzy Mercateo a Klientem.

6.4 W przypadku zwłoki w płatności, wszystkie należności stają się natychmiast wymagalne, łącznie z tymi, co do których Mercateo udzieliło Klientowi uprzednio kredytu.

7 Zastrzeżenie prawa własności

7.1 Dostarczony przedmiot pozostaje własnością Mercateo do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

7.2 Klient nie ma prawa dawać w zastaw towaru dostarczonego przez Mercateo, przenosić go jako zabezpieczenia na osoby trzecie, bądź ustanawiać prawa na nim wobec osób trzecich. Jeżeli mimo wszystko osoba trzecia uzyska prawo do rzeczy stanowiącej zabezpieczenie, to Klient już teraz ceduje na rzecz Mercateo wszystkie wskutek tego powstałe prawa dotyczące rzeczy stanowiącej zabezpieczenie. Mercateo tę cesję przyjmuje. Klient jest zobowiązany poinformować Mercateo niezwłocznie, jeżeli na rzeczy stanowiącej zabezpieczenie został ustanowiony zastaw, rzecz ta została skonfiskowana lub została wydana jakaś inna dyspozycja ze strony osoby trzeciej.

7.3 Klient ma prawo przetwarzać i sprzedawać Produkt w ramach swojej działalności handlowej. Jeśli produkt zostanie sprzedany w chwili zamówienia, Klient dokona cesji na Mercateo wszelkich praw wynikających z odsprzedaży oraz wierzytelności powstałych w miejsce Produktu lub związanych z Produktem do kwoty odpowiadającej wartości produktu. Mercateo przyjmuje tę cesję.

7.4 Mercateo zwolni zastrzeżoną własność, jeżeli możliwa do zrealizowania wartość przekracza kwotę wierzytelności wobec Klienta o więcej niż 10%.

8 Obowiązek kontroli, zgłoszenia i zakwestionowania

8.1 Klient jest zobowiązany dokonać niezwłocznego zbadania Produktu w chwili jego przyjęcia w takim zakresie, w jakim jest to praktyczne i przyjęte w stosunkach handlowych. W razie wykrycia wady, musi ona zostać zgłoszona Mercateo niezwłocznie, nie później niż tydzień po przyjęciu towaru.

8.2 Jeżeli Klient nie zgłosił wady w odpowiednim czasie, uznaje się, że przyjął Produkt bez zastrzeżeń, chyba że wada nie mogła zostać wykryta podczas takiego badania.

8.3 Jeśli wada ujawni się później, Mercateo musi zostać powiadomione niezwłocznie po wykryciu wady. W przeciwnym razie uznaje się, że Produkt został przyjęty pomimo wady.

8.4 Zawiadomienie o wadzie musi zostać przedłożone w odpowiednim czasie, aby możliwa była ochrona praw Klienta. Aby skontaktować się z Mercateo, należy użyć formularza zwrotu i reklamacji dostępnego online w archiwum zamówień.

8.5 Jeśli Mercateo w sposób oszukańczy zatai wadę, nie może powoływać się na zapisy tego ustępu.

9 Gwarancja

9.1 Roszczenia wynikające z wady sprzedanych Produktów wygasają
z upływem roku od dostarczenia Produktu, chyba że Dostawca udzielił Mercateo dłuższego okresu gwarancji, w którym to przypadku znajdzie zastosowanie okres gwarancji bardziej korzystny dla Klienta. Jeśli Mercateo w sposób oszukańczy zatai wadę, znajdzie zastosowanie ustawowy okres gwarancji

9.2 Jeśli dostarczony Produkt jest wadliwy, Mercateo według własnego wyboru usunie wadę poprzez
1. naprawę Produktu
albo
2. wymianę Produktu na Produkt wolny od wad.

9.3 Jeśli Mercateo dostarczy Produkt wolny od wad, może domagać się zwrotu Produktu wadliwego.

9.4 Jeśli dwa dostarczone w rozsądnym okresie Produkty są również wadliwe, Klient ma prawo odstąpić od umowy lub domagać się obniżenia ceny. Wyłączone są dalsze roszczenia Klienta.

9.5 Nie wyłącza to roszczeń z gwarancji, w szczególności – roszczeń odszkodowawczych, przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

9.6 Przyjęcie przez Mercateo Produktu zwróconego przez Klienta nie oznacza uznania roszczeń Klienta z gwarancji. Mercateo zbada sytuację, by ustalić, czy uprawnienia z gwarancji przysługują.

9.7 Powyższe nie będzie miało wpływu na niezależne gwarancje wystawione przez producenta i/lub Dostawcę Produktu.

9.8 Przed skorzystaniem z prawa gwarancji, Klient może się skontaktować z Obsługą Klienta Mercateo w celu uzgodnienia dalszych kroków postępowania i umożliwienia sprawnej realizacji gwarancji.